خلیفه ,mutawakkil ,خلفای ,خلفای عباسی
عباسیان (۱۲۵۸→ ۷۵۰)
#خلیفههجری قمریمیلادی
خلفای عباسی
۱ ابوالعباس سفاح ۱۳۱–۱۳۶ ۷۵۰–۷۵۴
۲ منصور (خلیفه) ۱۳۶–۱۵۸ ۷۵۴–۷۷۵
۳ مهدی (خلیفه) ۱۵۸–۱۶۹ ۷۷۵–۷۸۵
۴ هادی (خلیفه) ۱۶۹–۱۷۰ ۷۸۵–۷۸۶
۵ هارون الرشید ۱۷۰–۱۹۳ ۷۸۶–۸۰۹
۶ امین (خلیفه) ۱۹۳–۱۹۸ ۸۰۹–۸۱۳
۷ مأمون ۱۹۸–۲۱۸ ۸۱۳–۸۳۳
۸ معتصم ۲۱۸–۲۲۷ ۸۳۳–۸۴۲
۹ واثق ۲۲۷–۲۳۲ ۸۴۲–۸۴۷
۱۰ متوکل ۲۳۲–۲۴۷ ۸۴۷–۸۶۱
۱۱ منتصر ۲۴۷–۲۴۸ ۸۶۱–۸۶۲
۱۲ مستعین ۲۴۸–۲۵۲ ۸۶۲–۸۶۶
۱۳ معتز ۲۵۲–۲۵۵ ۸۶۶–۸۶۹
۱۴ مهتدی ۲۵۵–۲۵۶ ۸۶۹–۸۷۰
۱۵ معتمد (خلیفه) ۲۵۷–۲۷۹ ۸۷۰–۸۹۲
۱۶ معتضد ۲۷۹–۲۸۹ ۸۹۲–۹۰۲
۱۷ مکتفی ۲۸۹–۲۹۵ ۹۰۲–۹۰۸
۱۸ مقتدر (خلیفه) ۲۹۵–۳۲۰ ۹۰۸–۹۳۲
۱۹ قاهر ۳۲۰–۳۲۲ ۹۳۲–۹۳۴
۲۰ راضی (خلیفه) ۳۲۲–۳۲۹ ۹۳۴–۹۴۰
۲۱ متقی ۳۲۹–۳۳۴ ۹۴۰–۹۴۴
۲۲ مستکفی ۳۳۴–۳۳۶ ۹۴۴–۹۴۶
۲۳ مطیع (خلیفه) ۳۳۶–۳۶۳ ۹۴۶–۹۷۴
۲۴ طائع ۳۶۳–۳۸۱ ۹۷۴–۹۹۱
۲۵ قادر (خلیفه) ۳۸۲–۴۲۲ ۹۹۱–۱۰۳۱
۲۶ قائم (خلیفه) ۴۲۲–۴۶۸ ۱۰۳۱–۱۰۷۵
۲۷ مقتدی (خلیفه) ۴۶۸–۴۸۷ ۱۰۷۵–۱۰۹۴
۲۸ مستظهر ۴۸۷–۵۱۲ ۱۰۹۴–۱۱۱۸
۲۹ مسترشد ۵۱۲–۵۳۰ ۱۱۱۸–۱۱۳۵
۳۰ راشد ۵۳۰–۵۳۱ ۱۱۳۵–۱۱۳۶
۳۱ مقتفی ۵۳۱–۵۵۵ ۱۱۳۶–۱۱۶۰
۳۲ مستنجد ۵۵۵–۵۶۶ ۱۱۶۰–۱۱۷۰
۳۳ مستضی ۵۶۶–۵۷۶ ۱۱۷۰–۱۱۸۰
۳۴ ناصر (خلیفه) ۵۷۶–۶۲۲ ۱۱۸۰–۱۲۲۵
۳۵ ظاهر (خلیفه) ۶۲۲–۶۲۳ ۱۲۲۵–۱۲۲۶
۳۶ مستنصر (بغداد) ۶۲۳–۶۴۰ ۱۲۲۶–۱۲۴۲
۳۷ مستعصم ۶۴۰–۶۵۶ ۱۲۴۲–۱۲۵۸
خلفای قاهره
39 Al-Mustansir ۶۵۹–۶۶۰ ۱۲۶۱–۱۲۶۲
40 Al-Hakim I (Cairo) ۶۶۰–۷۰۲ ۱۲۶۲–۱۳۰۲
41 Al-Mustakfi I of Cairo ۷۰۲–۷۴۱ ۱۳۰۳–۱۳۴۰
42 Al-Wathiq I ۷۴۱–۷۴۲ ۱۳۴۰–۱۳۴۱
43 Al-Hakim II ۷۴۲–۷۵۳ ۱۳۴۱–۱۳۵۲
44 Al-Mu'tadid I ۷۵۳–۷۶۴ ۱۳۵۲–۱۳۶۲
45 Al-Mutawakkil I ۷۶۴–۷۸۵ ۱۳۶۲–۱۳۸۳
46 Al-Wathiq II ۷۸۵–۷۸۸ ۱۳۸۳–۱۳۸۶
47 Al-Mu'tasim ۷۸۸–۷۹۱ ۱۳۸۶–۱۳۸۹
48 Al-Mutawakkil I(restored) ۷۹۱–۸۰۹ ۱۳۸۹–۱۴۰۶
49 Al-Musta'in ۸۰۹–۸۱۷ ۱۴۰۶–۱۴۱۴
50 Al-Mu'tadid II ۸۱۷–۸۴۵ ۱۴۱۴–۱۴۴۱
51 Al-Mustakfi II ۸۴۵–۸۵۵ ۱۴۴۱–۱۴۵۱
52 Al-Qa'im ۸۵۵–۸۵۹ ۱۴۵۱–۱۴۵۵
53 Al-Mustanjid ۸۵۹–۸۸۴ ۱۴۵۵–۱۴۷۹
54 Al-Mutawakkil II ۸۸۴–۹۰۲ ۱۴۷۹–۱۴۹۷
55 Al-Mustamsik ۹۰۲–۹۱۴ ۱۴۹۷–۱۵۰۸
56 Al-Mutawakkil III ۹۱۴–۹۲۳ ۱۵۰۸–۱۵۱۷
منبع اصلی مطلب : میژووی ژیاری کوردستان*تاریخ تمدن کردستان
برچسب ها : خلیفه ,mutawakkil ,خلفای ,خلفای عباسی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : خلفای عباسی